ΕΕΣ: Ανεπαρκείς οι ευρωπαϊκοί κανόνες πιστοποίησης βιολογικών

Ανεπαρκείς, θεωρεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) τους υφιστάμενους στην ΕΕ κανόνες που αφορούν στην πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη. Σε σημερινή ανακοίνωσή του, τονίζει ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να είναι βέβαιοι ότι, κάθε φορά που αγοράζουν ένα βιολογικό μήλο ή ένα κομμάτι βιολογικού βοείου κρέατος από την τοπική υπεραγορά τους, τα προϊόντα αυτά έχουν παραχθεί σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες.

Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ υπενθυμίζει πως για τα βιολογικά προϊόντα που προέρχονται από την ΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν ένα σύστημα ελέγχων. Οι φορείς ελέγχου, οι οποίοι διενεργούν αυτούς τους ελέγχους σε επίπεδο επιμέρους επιχειρήσεων (όπως παραγωγών, μεταποιητών και εισαγωγέων), έχουν κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, σημειώνει το ΕΕΣ. Επιπλέον, σημειώνει ότι τα βιολογικά προϊόντα που προέρχονται εκτός ΕΕ μπορούν να αναγνωριστούν ως βιολογικά, εφόσον οι κανόνες παραγωγής και τα εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου θεωρηθούν ισοδύναμοι με τους αντίστοιχους κανόνες και συστήματα της ΕΕ.

Ωστόσο, το ΕΕΣ επισημαίνει ότι μια ειδική έκθεση ελέγχου, που εκπόνησαν πρόσφατα οι υπηρεσίες του, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένες αρμόδιες αρχές των κρατών- μελών δεν εκπληρώνουν επαρκώς τον εποπτικό ρόλο τους επί των φορέων ελέγχου. Κατά συνέπεια, ορισμένοι φορείς ελέγχου δεν πληρούν μια σειρά απαιτήσεων της ΕΕ και δεν επωφελούνται της ευκαιρίας να εφαρμόσουν ορισμένες ορθές πρακτικές. Το ΕΕΣ αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε προβεί σε έλεγχο των συστημάτων ελέγχου των κρατών- μελών, το χρονικό διάστημα μεταξύ του 2001 και του χρόνου διενέργειας του ελέγχου του Συνεδρίου. Επίσης, οι αρμόδιες αρχές στα κράτη- μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διασφάλιση της ανιχνευσιμότητας των βιολογικών προϊόντων εντός της δικαιοδοσίας τους και η ανιχνευσιμότητα αυτή είναι ακόμη δυσκολότερη για προϊόντα που διέρχονται από τα σύνορα. Όσον αφορά τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα που διέπει τα διάφορα καθεστώτα εισαγωγής πάσχει και αυτό από αδυναμίες.

Για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών το ΕΕΣ δημοσιοποίησε σήμερα μια σειρά συστάσεων, οι οποίες επιγραμματικά είναι οι εξής:

– οι αρμόδιες αρχές των κρατών- μελών πρέπει να ενισχύσουν τον εποπτικό ρόλο τους επί των φορέων ελέγχου

– πρέπει να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών εντός ενός και του αυτού κράτους μέλους, μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και μεταξύ των κρατών- μελών

– οι έλεγχοι πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις (όπως οι παραγωγοί, οι μεταποιητές και οι εισαγωγείς) πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με την ανιχνευσιμότητα

– η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει την παρακολούθηση των συστημάτων ελέγχου των κρατών- μελών, πραγματοποιώντας επισκέψεις ελέγχου και συλλέγοντας και αξιοποιώντας τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες

– όσον αφορά τις εισαγωγές, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνά για την άσκηση της κατάλληλης εποπτείας επί των χωρών που υπάγονται στον κατάλογο εκείνων που έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμες για βιολογική παραγωγή.

Σημειώνεται ότι βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της παραγωγής τροφίμων με στόχο τη βιώσιμη γεωργία, την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και τη χρήση διαδικασιών που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων, καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων. Η αγορά βιολογικών προϊόντων έχει αναπτυχθεί ραγδαία και παρουσιάζει ποσοστά ετήσιας αύξησης που υπερβαίνουν το 10 %, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η ευρωπαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων ανέρχεται σε 20 δισ. ευρώ, ετησίως και υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί στο 1,5 % της συνολικής αγοράς τροφίμων.

Πηγή: ΑΜΠΕ