Η «κρίση» ανέκοψε και την ανοδική πορεία των βιολογικών

Στη μελέτη «ΒΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ, 2011», που εκπόνησε το Μοριακό & Χημικό Εργαστήριο Αναλύσεων ENGENE A.E., καταγράφονται τα πιο σημαντικά ευρήματα της ανάλυσης και επεξεργασίας των στοιχείων, αναφορικά με την εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2010. Σύμφωνα με τη μελέτη η σταθερή και αυξητική πορεία της βιολογικής γεωργίας και της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων των τελευταίων χρόνων, φαίνεται να ανακόπτεται το 2010, συνάρτηση της οικονομικής κρίσης, αλλά και της ολοκλήρωσης της πενταετούς επιδότησης, κατά την οποία μέρος των παραγωγών εγκαταλείπει την παραγωγική διαδικασία.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αναρτημένα στοιχεία στην ιστοσελίδα www.minagric.gr, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία αθροιστικά προέκυψαν από τα στοιχεία που ετησίως υποχρεούνται να προσκομίζουν οι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, την 31 Δεκεμβρίου 2010 η Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Η έκταση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα ανέρχεται σε ποσοστό 3,7% (συμπεριλαμβανομένων των βοσκότοπων), σε σύγκριση με την αντίστοιχη έκταση του συνόλου της χώρας (καλλιεργήσιμη 32.474.000 στρ. + 51.378.000 στρ. βοσκότοποι, στοιχεία 2008).

Στη βιολογική γεωργία δραστηριοποιούνται 22.860 παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ σε 3.098.215 στρέμματα ανέρχονται οι βιολογικές επιφάνειες (καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βοσκοτόπια, αγραναπαύσεις), σε μεταβατικό και πλήρες βιολογικό στάδιο (πίνακας 1).

Σε σύγκριση με το 2009, «λείπουν» από τον κλάδο των βιολογικών, 2.424 επιχειρηματίες (-9,6%). Στις βιολογικές εκτάσεις παρατηρείται μικρότερη ποσοστιαία μείωση (-5%) ή 164.307 στρέμματα.

Κυρίαρχη καλλιέργεια παραμένει η ελιά με 569.701 στρ. και ποσοστό 18,4%, στο σύνολο της βιολογικής επιφάνειας, ενώ η κηπευτική γη καταλαμβάνει μόλις 23.444 στρ. και ποσοστό 0,8%.

Επιχειρηματίες (αριθμός επιχειρηματιών και είδος δραστηριότητας)

Αναλυτικότερα, από την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας), αναφορικά με τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη βιολογική γεωργία, στις 31 Δεκεμβρίου 2010, προκύπτει ότι:

– οι εγγεγραμμένοι επιχειρηματίες του κλάδου είναι 22.860, κατανεμημένοι ως εξής: 21.270 παραγωγοί, 1.557 μεταποιητές, 5 εισαγωγείς, 28 άλλοι επιχειρηματίες, χονδρέμποροι, διακινητές κ.α.

– Στο 93% ανέρχονται οι παραγωγοί, στο σύνολο των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη βιολογική γεωργία.

– Το 2010, σε σύγκριση με το 2009 προκύπτει συνολικά μείωση των επιχειρηματιών κατά 9,6%:

• οι παραγωγικές επιχειρήσεις μειώνονται κατά 10,1%,

• μικρή αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των μεταποιητικών επιχειρήσεων,

• οι εισαγωγικές μειώνονται από τις 11 στις 5 ενώ,

• μεγάλη είναι η μείωση των μεικτών επιχειρήσεων, σε ποσοστό που ξεπερνάει το 58%.

• Στις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις δεν υπολογίζεται το σύνολο των σημείων λιανικής πώλησης (όπως καταστήματα βιολογικών προϊόντων, σουπερμάρκετ, βιολογικές λαϊκές αγορές, μανάβικα), γιατί με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 834/2007, αλλά και την ελληνική νομοθεσία και πρακτική δεν νοούνται ελεγχόμενοι χώροι. Όπως δεν λαμβάνονται υπόψη και οι απευθείας πωλήσεις στο κτήμα, μέσω διαδικτύου και τα καταστήματα εστίασης, που συνολικά ξεπερνούν τις 1.000 μονάδες.

Κυριότερες βιολογικές καλλιέργειες, 2010

Οι κυριότερες βιολογικές καλλιέργειες και το αντίστοιχο ποσοστό τους επί του συνόλου της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα (3.098.215 στρ.) κατά φθίνουσα σειρά είναι:

– Κυρίαρχη βιολογική καλλιέργεια για την Ελλάδα παραμένει η καλλιέργεια της ελιάς με 569.701 στρ. και ποσοστό 18,4%.

– Τα δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, αραβόσιτος κλπ) με 351.896 στρ. και ποσοστό 11,4%.

– Τα σανοδοτικά φυτά (μονοετή, πολυετή, λειμώνες) με 297.840 στρ. και 9,6%.

– Άλλες αροτραίες καλλιέργειες με 79.497 στρ. και 2,6%.

– Βιομηχανικά φυτά με 60.704 στρ. και 2%.

– Καρποί για παραγωγή ζωοτροφών με 57.233 και 1,85%.

– Το αμπέλι με 50.014 στρ. και ποσοστό 1,6%.

– Οπωροφόρα με 27.760 στρ. και 0,9%.

– Ελαιούχοι καρποί (ηλίανθος, σόγια, κράμβη, λινάρι κά) με 26.294 στρ. και 0,9%.

– Κηπευτική γη με 23.444 στρ. και 0,8%.

– Εσπεριδοειδή με 19.087 στρ. και 0,6%.

– Βότανα, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά με 18.038 στρ. και 0,6%.

– Κλωστικά φυτά (βαμβάκι) με 15.336 στρ. και 0,5%.

– Τα όσπρια με 8.487 στρ. και ποσοστό 0,3%.

– Αγρανάπαυση με 28.981 στρ. και 0,9%.

Η Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα σε αριθμούς

Ακολουθούν συνοπτικά τα κυριότερα αντιπροσωπευτικά δεδομένα της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα για τις βιολογικές εκτάσεις, τον αριθμό των επιχειρηματιών, τις κυριότερες καλλιέργειες, το ζωικό κεφάλαιο:

– Σε ποσοστό 3,7% ανέρχεται η έκταση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των βοσκότοπων), σε σύγκριση με την αντίστοιχη έκταση του συνόλου της χώρας (32.474.000 στρ. καλλιεργήσιμη γη + 51.378.000 στρ. βοσκότοποι – στοιχεία 2008).

– Σε 3.098.215 στρέμματα ανέρχονται οι βιολογικές εκτάσεις (καλλιεργήσιμες, βοσκοτόπια, αγραναπαύσεις), σε μεταβατικό και πλήρες βιολογικό στάδιο.

– Στη βιολογική γεωργία δραστηριοποιούνται 22.860 επιχειρήσεις (παραγωγοί, μεταποιητές, εισαγωγείς, μεικτές επιχειρήσεις).

– Στο 93% ανέρχονται οι παραγωγοί, στο σύνολο των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη βιολογική γεωργία.

– Μείωση των επιχειρηματιών κατά 9,6% καταγράφεται το 2010, σε σύγκριση με το 2009.

– Στα 74 στρέμματα ανέρχεται η μέση έκταση καλλιέργειας ανά παραγωγό (κλήρος).

– Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη βιολογική γεωργία ανέρχονται σε 1.576.064 στρέμματα και ποσοστό 51% στο σύνολο της βιολογικής επιφάνειας.

– Το σύνολο των βοσκοτόπων καταλαμβάνει 1.522.151 στρέμματα και ποσοστό 49%, στο σύνολο της βιολογικής επιφάνειας.

– Η καλλιέργεια της ελιάς με 569.701 στρ. και ποσοστό 18,4% παραμένει κυρίαρχη βιολογική καλλιέργεια στην Ελλάδα.

– Μειώθηκε κατά 437 μονάδων (-17,5%) ο αριθμός των μεταποιητικών δραστηριοτήτων το 2010, σε σχέση με το 2009.

– Μείωση κατά 65.722 κεφάλια (-6,5%) παρουσιάζει και το ζωικό κεφάλαιο το 2010, σε σχέση με το 2009.

– Στη βιολογική κτηνοτροφία εκτρέφονται με βιολογικές μεθόδους 950.268 ζώα (δεν υπολογίζεται ο αριθμός των κυψελών).

– Στο 3,9% ανέρχεται το ποσοστό των παραγωγών που παράγουν βιολογικά (21.270) σε σύγκριση με τον συνολικό ενεργό αγροτικό πληθυσμό στην Ελλάδα (551.000), το 2010.