Παράταση των αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 132

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η παράταση της καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 132, μέχρι τη Δευτέρα 14/05/2012 (καταληκτική ημερομηνία).

Συνέπεια της παραπάνω παράτασης είναι ότι εκπρόθεσμες (με μείωση του ποσού κατά 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα – άρθρο 22 της ΚΥΑ 1483/2009 και σημείο 10.1 του Οδηγού Εφαρμογής ΙΙ) θα θεωρούνται όσες αιτήσεις πληρωμής κατατεθούν από την Τρίτη 15/5/2012 έως και την Παρασκευή 8/6/2012, (δηλαδή σε διάστημα 25 ημερών μετά την παραπάνω προθεσμία). Εντός αυτών των προθεσμιών ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί παράτασης, ενημερώνοντας εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ σχετικά με την αδυναμία υποβολής αίτησης πληρωμής. Σε περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης πληρωμής ή αίτησης παράτασης εντός αυτών των προθεσμιών, το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε.

Κατά τα άλλα ισχύουν όσα ανακοινώθηκαν με τα πρόσφατα έγγραφά μας με α.π. 4259/27-3-2012 και 5383/19-4-2012.