Άνοιξε ο δρόμος για τη διάθεση βρεφικού γάλακτος από τα καταστήματα λιανικής

Με γνωμοδότησή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρότεινε να κατάργηση του άρθρου αναφορικά με τη διάθεση βρεφικού γάλακτος μόνο από τα φαρμακεία, διότι η εν λόγω ρύθμιση συνιστά εμπόδιο στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού που δεν δικαιολογείται από υπέρτερο λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. 12/VI/2011 Γνωμοδότησή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενεργώντας στα πλαίσια του άρθρου 23 παρ.1 του ν. 3959/2011, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, πρότεινε ομόφωνα –μετά και την αποδέσμευση εντός του τρέχοντος έτους του ανωτάτου επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους– να καταργηθεί η παρ. 2 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης Υ1/Γ.Π.47815/2008-ΦΕΚ 1478/Β/28.7.2008 αναφορικά με τη διάθεση των παρασκευασμάτων γάλακτος πρώτης βρεφικής ηλικίας (για βρέφη 0-6 μηνών) μόνο από τα φαρμακεία και για όσα από τα προϊόντα αυτά δεν χρήζουν ιατρικής συνταγής. Η εν λόγω ρύθμιση, με την οποία προβλέπεται η αποκλειστική διάθεση από τα φαρμακεία αδιακρίτως των εν λόγω παρασκευασμάτων, συνιστά εμπόδιο στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού που δεν δικαιολογείται από υπέρτερο λόγο δημοσίου συμφέροντος, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της Επιτροπής.

Ειδικότερα, η ισχύουσα κατά τα ανωτέρω ρύθμιση, δημιουργεί φραγμούς εισόδου σε δυνητικούς ανταγωνιστές (π.χ. καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων) και στεγανοποιεί έτσι την αγορά λιανικής, ενώ παράλληλα περιορίζει την ελευθερία των προμηθευτών να διανέμουν τα προϊόντα τους σε εναλλακτικά δίκτυα. Με την ισχύουσα, δηλαδή, Υπουργική Απόφαση, η διανομή των εν λόγω προϊόντων καθίσταται λιγότερο αποδοτική και οι καταναλωτές στερούνται επιλογών και πλεονεκτημάτων που ενδεχομένως θα προέκυπταν από τον συνδυασμό διανομή –τιμή.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Επιτροπής, ο υφιστάμενος αυτός περιορισμός δεν αποτελεί πρόσφορο και αντικειμενικά αναγκαίο, ούτε και αναλογικό κανονιστικό μέσο για την εξυπηρέτηση τυχόν λόγων δημοσίου συμφέροντος, όπως η προστασία της υγείας των βρεφών και η προαγωγή της αξίας του θηλασμού. Και τούτο, διότι η πληροφόρηση των καταναλωτών, αλλά και η ποιότητα των παρασκευασμάτων βρεφικού γάλακτος, ανεξάρτητα από την ηλικία του βρέφους, διασφαλίζεται από την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία με δεσμευτικές διατάξεις που αφορούν, ειδικότερα, στη σύνθεση, σήμανση, διαφήμιση και εν γένει κυκλοφορία του προϊόντος. Επίσης, η ωφέλεια για τους καταναλωτές από το σύστημα διανυκτέρευσης ορισμένων φαρμακείων δεν θα παραβλαφθεί με την προτεινόμενη νέα ρύθμιση, αφού και στο εξής η διάθεση θα εξακολουθήσει να γίνεται από τα φαρμακεία, παράλληλα με τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, όπως ακριβώς σήμερα γίνεται με τα παρασκευάσματα γάλακτος της δεύτερης βρεφικής ηλικίας, χωρίς κανένα πρόβλημα, επ’ ωφελεία των καταναλωτών και της αποδοτικότερης λειτουργίας του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά.

holle βρεφικο γαλα